Theo đó, Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn cách tính lương và phụ cấp của các đối tượng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội. Cụ thể:

1. Lương
Lương = Mức lương cơ sở x hệ số lương
Từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ sở áp dụng với cán bộ, công chức tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng. Do đó, lương của các đối tượng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội sẽ được tính:
Lương = 1,49 triệu đồng/tháng x hệ số lương
2. Phụ cấp
- Phụ cấp tính theo mức lương từ 01/7/2019
Tương tự, tính từ 01/7/2019, khi mức lương cơ sở đã tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng thì mức phụ cấp được tính theo công thức:
Phụ cấp = 1,49 triệu đồng/tháng x hệ số phụ cấp.
- Phụ cấp tính theo % tổng mức lương hiện hưởng, phụ cấp chức vụ và thâm niên vượt khung (nếu có):
Phụ cấp = [Mức lương + Phụ cấp chức vụ (nếu có) + Phụ cấp thâm niên (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp được hưởng.
- Phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể: Giữ nguyên theo quy định hiện hành.
3. Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu
Mức tiền của hệ số bảo lưu = 1,49 triệu đồng/tháng x hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hành (nếu có)
4. Mức hoạt động phí (đối với đại biểu Hội đồng nhân dân)
Mức hoạt động phí với đại biểu Hội đồng nhân dân căn cứ vào hệ số hoạt động phí và được tính theo công thức:
Mức hoạt động phí = 1,49 triệu đồng/tháng x hệ số hoạt động phí theo quy định.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/07/2019.
Xem chi tiết Thông tư 04/2019/TT-BNV tại đây.