Thời gian qua Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số cơ quan thuế, doanh nghiệp vướng mắc trong giải quyết hoàn thuế GTGT đối với trường hợp người nộp thuế có số thuế GTGT chưa khấu trừ hết 12 tháng liên tục trong giai đoạn chuyển tiếp của Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT, thuế TTĐB, Luật Quản lý thuế về khai bổ sung hoàn thuế GTGT trên hồ sơ khai thuế.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế cho rằng, căn cứ vào các quy định pháp luật, trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kì tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế GTGT thì được hoàn thuế theo quy định của pháp luật. Cục Thuế thực hiện kiểm tra trước, hoàn thuế sau đối với tất cả hồ sơ đề nghị hoàn thuế thuộc đối tượng rủi ro cao trong hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tại hồ sơ khai thuế kì tính thuế tháng 6/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc kì tính thuế quý 2/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý), cơ sở kinh doanh không đề nghị hoàn số thuế GTGT đầu vào lũy kế chưa khấu trừ hết, đồng thời đã kê khai khấu trừ vào số thuế GTGT phải nộp của kì tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc kì tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì không được hoàn thuế. Cơ sở kinh doanh được bù trừ vào số thuế GTGT phải nộp của các kì tiếp theo.

Với trường hợp người nộp thuế khai bổ sung chưa đúng hướng dẫn của Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 nhưng không làm sai số thuế còn được khấu trừ, không làm sai số thuế đề nghị hoàn (người nộp thuế không khai vào chỉ tiêu điều chỉnh tăng, giảm số thuế GTGT đầu vào các kỳ trước mà khai vào chỉ tiêu số còn khấu trừ trước chuyển qua hoặc điều chỉnh vào số thuế GTGT phát sinh trong kì) thì người nộp thuế được hoàn thuế nếu đáp ứng đầu đủ các quy định về khấu trừ, hoàn thuế của pháp luật về thuế GTGT và pháp luật về quản lý thuế; người nộp thuế bị xử phạt về hành vi kê khai chưa đúng quy định.

Nguồn: baohaiquan.vn