Theo đó, Bộ Tài chính đưa ra các nội dung chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước như: chi đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực tổ chức triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ; chi quản lý và điều hành thực hiện chương trình; chi xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính hàng năm, định kỳ, 5 năm; xây dựng các đề án, dự án về cải cách hành chính; chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác cải cách hành chính nhà nước tại các bộ, ngành, địa phương…

Các mức chi được hướng dẫn cụ thể như chi xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về cải cách hành chính, chi xây dựng bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương áp dụng mức chi xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

Chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác cải cách hành chính nhà nước tại các bộ, ngành, địa phương thực hiện theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Dự thảo cũng đưa ra quy định về việc lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí. Theo đó, việc lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Hàng năm, Bộ Nội vụ - cơ quan thường trực tổ chức triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính có trách nhiệm hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cải cách hành chính để các bộ, ngành, địa phương làm căn cứ lập dự toán ngân sách nhà nước.

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương được bố trí trong dự toán hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Nguồn: Baohaiquan.vn