Kế hoạch đặt mục tiêu tổng quát là thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với các tổ chức quốc tế về xây dựng cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (AML/CFT) của Việt Nam và thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Nhóm châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG); đồng thời bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, tổ chức và cá nhân cũng như góp phần chống tội phạm và tham nhũng, tăng cường sự ổn định của các tổ chức tài chính, kích thích tăng trưởng kinh tế; khẳng định lập trường và cam kết chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố nhằm phấn đấu vì nền hòa bình, ổn định, phát triển và hội nhập, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là: Đáp ứng được các quy định của pháp luật Việt Nam và tình hình thực tiễn trong nước; chuẩn bị sẵn sàng cho vòng đánh giá đa phương về cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố lần thứ 2 của APG đối với Việt Nam diễn ra vào quý 4 năm 2019.
Theo Quyết định này, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm thực hiện phòng, chống rửa tiền về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về hoạt động này. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện các hành động khác của Kế hoạch và đôn đốc các bộ, ngành liên quan triển khai các hoạt động được giao, báo cáo định kỳ cho Thủ tướng…
Bên cạnh đó, Quyết định cũng quy định trách nhiệm cụ thể của các bộ, ngành liên quan là cung cấp thông tin, báo cáo để đáp ứng yêu cầu của các khuyến nghị và mục tiêu trực tiếp, phù hợp với quy định của pháp luật; chủ động yêu cầu các đơn vị khác phối hợp thực hiện nhiệm vụ, báo cáo tiến độ, đề xuất kịp thời với Ngân hàng Nhà nước…
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
Xem chi tiết Quyết định 475/QĐ-TTg tại đây.