Theo đó, bổ sung quy định về điều khoản chuyển tiếp của Nghị định 39/2017/NĐ-CP.

Cụ thể, đối với các sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản hết hiệu lực lưu hành trong khoảng thời gian từ ngày 20/11/2016 đến hết ngày 20/11/2017 thì được tiếp tục lưu hành không quá 18 tháng.

Nguồn: nongnghiep.vn