Cụ thể, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc có mức giá tối đa 1.173 đồng/kWh, mức giá tối thiểu 1.117 đồng/kWh; Tổng công ty Điện lực miền Nam có mức giá tối đa 1.348 đồng/kWh, mức giá tối thiểu 1.316 đồng/kWh; Tổng công ty Điện lực miền Trung có mức giá tối đa 1.209 đồng/kWh, mức giá tối thiểu 1.139 đồng/kWh; Tổng công ty Điện lực Hà Nội có mức giá tối đa 1.414 đồng/kWh, mức giá tối thiểu 1.358 đồng/kWh; Tổng công ty Điện lực Hồ Chí Minh có mức giá tối đa 1.551 đồng/kWh, mức giá tối thiểu 1.506 đồng/kWh.

Theo đó, giá bán buôn điện bình quân của EVN cho các tổng công ty điện lực không thấp hơn mức giá tối thiểu và không cao hơn mức giá tối đa của khung giá. EVN có trách nhiệm ban hành giá bán buôn điện cụ thể cho từng tổng công ty điện lực theo quy định hiện hành.
Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh khung giá bán buôn điện bình quân phù hợp với biến động chi phí sản xuất kinh doanh điện, doanh thu và lợi nhuận định mức của các tổng công ty điện lực, EVN có trách nhiệm tính toán, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, quyết định. Thời gian áp dụng khung giá bán buôn điện bình quân của EVN cho các tổng công ty điện lực từ ngày 1/1 đến 31/12/2017.
Nguồn: Vũ Vũ/Báo Công Thương điện tử