Hiện tại, phí công bố thông tin doanh nghiệp được quy định tại Thông tư 215/2016/TT-BTC là 300.000 đồng/lần; nếu kiến nghị được thông qua, mức phí chỉ còn tối đa là 150.000 đồng/lần.

Ngoài ra, trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, Bộ KH&ĐT cũng cần thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng chỉ số khởi sự kinh doanh đúng mục tiêu đã định (tăng ít nhất 40 bậc trên bảng xếp hạng);

- Kết hợp công bố thông tin doanh nghiệp cùng thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, hoàn thành trước tháng 06/2018;

- Chủ trì, phối hợp soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư (trình Chính phủ trong tháng 6/2019) và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công (trình Chính phủ trong Quý III 2018);

- Chủ trì, phối hợp báo cáo Chính phủ và trình UBTV Quốc hội Danh mục ngành nghề loại bỏ khỏi Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện trước tháng 10/2018.

Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ban hành ngày 15/5/2018.

Nguồn: Thuvienphapluat.vn