Theo đó, lãi suất trong hợp đồng cho vay giữa các TCTD được quy định mới như sau:

- Đối với dư nợ gốc quá hạn sẽ do các TCTD thỏa thuận trong hợp đồng cho vay nhưng không vượt quá 150% lãi suất cho vay trong hạn;

- Đối với số tiền lãi vay chậm trả sẽ do các TCTD thỏa thuận trong hợp đồng cho vay nhưng không vượt quá 10%/năm.

Ngoài ra, Các TCTD vẫn được thực hiện giao dịch đi vay vào thời điểm đang có các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày trở lên tại các TCTD khác khi:

- Đáp ứng các nguyên tắc về giao dịch cho vay, đi vay tại thông tư này;

- Thuộc một trong các trường hợp sau:

+ TCTD được kiểm soát đặc biệt thực hiện giao dịch theo Phương án củng cố tổ chức và hoạt động của TCTD được kiểm soát đặc biệt đã được phê duyệt;

+ TCTD đang trong quá trình tái cơ cấu thực hiện giao dịch theo Phương án tái cơ cấu tổ chức và hoạt động của TCTD đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt (nếu có).

Thông tư 18/2016/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 22/8/2016.

Nguồn: thuvienphapluat.vn