Cụ thể, mã HS trên ô số 7 của C/O phải được khai báo ở cấp độ 6 số trở lên.

Hải quan địa phương khi giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp nếu không có nghi ngờ nào khác về tính hợp lệ của C/O, xem xét chấp nhận C/O trong các trường hợp sau: Màu dấu của cơ quan cấp tại ô số 12 của C/O khác với mẫu được thông báo; tờ khai bổ sung C/O thiếu dòng chữ “Additional Page”; mặt sau của C/O (Overleaf Notes) bị in ngược hoặc in tách riêng sang một mặt khác.

Nguồn: baohaiquan.vn