Theo đó, Luật mới đã quy định cụ thể hơn và sửa đổi, bổ sung nhiều điểm về điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Điểm nổi bật là phân chia điều kiện của từng loại hình công ty: Công ty cổ phần và công ty đại chúng (trước đây Luật Chứng khoán 2006 sửa đổi năm 2010 chỉ quy định của doanh nghiệp chung).
Trong đó, công ty cổ phần phải có tối thiểu 30 tỷ đồng vốn điều lệ để chào bán cổ phiếu lần đầu. Đây là điều kiện mới, thắt chặt hơn đối với các doanh nghiệp muốn tiến hành chào bán chứng khoán ra công chúng. Trước đây, theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, con số này chỉ là 10 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, cổ đông lớn trước thời điểm chào bán phải cam kết cùng nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của công ty đó tối thiểu 01 năm từ ngày kết thúc đợt chào bán; tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán; cổ phiếu của tổ chức phát hành phải được niêm yết hoặc đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt chào bán.
Công ty đại chúng nếu muốn chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, ngoài đảm bảo một số điều kiện như với lần phát hành đầu tiên phải đáp ứng thêm một số điều kiện như: Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi; đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán; giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá không lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá, trừ trường hợp có bảo lãnh theo quy định.
Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích; Đồng thời, với từng loại hình công ty khác nhau, Luật quy định cụ thể, chặt chẽ từng điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng khác nhau…
Luật này làm hết hiệu lực Luật Chứng khoán 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi 2010.
Xem chi tiết Luật 54/2019/QH14 tại đây.

Nguồn: VITIC