Theo những thay đổi trong"Biosecurity (Prohibited and Conditionally Non-Prohibited Goods) Determination 2016" môt số mặt hàng tươi sống sẽ không còn yêu cầu giấy phép nhập khẩu nữa khi các điều kiện thay thế trong "Good Determination" được thỏa mãn. Các mặt hàng áp dụng bao gồm cả: hoa tươi cắt cành, bộ lá và tất cả các phần vỏ cây dùng cho con người.
Theo đó, nho tươi từ Trung Quốc, xoài tươi từ Việt Nam và Ấn Độ, mơ tươi và quả hạch (interspecific stonefruit hybrids) từ Mỹ và nấm tươi từ tất cả các nước sẽ không yêu cầu giấy phép nhập khẩu.
Từ 30/6, dâu tươi từ Mỹ sẽ yêu cầu giấy phép nhập khẩu trước khi sản phẩm được nhập khẩu vào Australia
Dù không yêu cầu giấy phép nhập khẩu nhưng Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Australia nhấn mạnh tất cả các sản phẩm nhập khẩu vào Australia sẽ vẫn phải đáp ứng được yêu cầu theo Hệ thống các điều kiện nhập khẩu khẩu an toàn sinh học của Australia (BICON)
Nguồn: vietnamexport.com