Theo đó, tại phụ lục 04 ban hành kèm Nghị quyết này, Chính phủ đề ra một số nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, lĩnh vực trong năm 2020. Trong đó, riêng với đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, năm 2020 sẽ là năm có nhiều thay đổi trong chế độ tiền lương.
Cụ thể, một số nhiệm vụ được Chính phủ đề ra gồm:
- Xây dựng và trình Bộ Chính trị nội dung quy định cụ thể về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
- Theo dõi, đánh giá Nghị định điều chỉnh tiền lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang năm 2020 và Nghị định về chế độ tiền lương mới với các đối tượng này, thay thế cho Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004;
- Ban hành quy định về chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội mới trong năm 2020; Nghiên cứu, điều chỉnh lương hưu phù hợp với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam khi thực hiện chế độ tiền lương mới;
- Sửa đổi, bổ sung quy định về tự chủ tài chính, vị trí việc làm và thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
- Nghị định thay thế Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính của các cơ quan nhà nước.
- Rà soát, hoàn thiện lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ban hành các quy chế tuyển sinh và quy chế đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH;
- Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động theo hợp đồng lao động;
- Đề án thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc, thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ.

Nguồn: VITIC