Theo đó, quỹ xã hội, quỹ từ thiện do công dân, tổ chức Việt Nam thành lập phải đảm bảo tài sản đóng góp thành lập quỹ được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam như sau: Quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh có 6,5 tỷ đồng (quy định cũ chỉ yêu cầu quỹ có 05 tỷ đồng); Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh có 1,3 tỷ đồng; Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện có 130 triệu đồng; Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp xã có 25 triệu đồng.
Trong Nghị định bổ sung những hành vi nghiêm cấm trong việc thành lập và tổ chức các hoạt động của quỹ như sử dụng ngân sách Nhà nước, sử dụng hoặc hỗ trợ tài sản được ngân sách Nhà nước giao hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước để tham gia góp tài sản thành lập quỹ.
Đặc biệt, cá nhân, tổ chức nước ngoài được góp tài sản cùng công dân, tổ chức Việt Nam để thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện ở Việt Nam. Tuy nhiên, tài sản đóng góp thành lập quỹ của cá nhân, tổ chức nước ngoài không được vượt quá 50% số tài sản đóng góp thành lập quỹ. Ngoài ra, trường hợp tài sản đóng góp thành lập quỹ bao gồm cả tài sản khác không bao gồm tiền đồng Việt Nam thì số tiền đồng Việt Nam phải đảm bảo tối thiểu 50% tổng giá trị tài sản.
Trước ngày 31/3 hàng năm, quỹ xã hội, quỹ từ thiện có trách nhiệm công bố công khai các khoản đóng góp trên phương tiện thông tin đại chúng.
Đồng thời, báo cáo tình hình tài chính, tổ chức, hoạt động với cơ quan cấp giấy phép thành lập, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực hoạt động của quỹ cũng như Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi quỹ đặt trụ sở trước ngày 31/12.
Riêng những quỹ được thành lập từ các nguồn tài sản hiến tặng hoặc theo hợp đồng ủy quyền, di chúc mà không tổ chức quyên góp, nhận tài trợ thì hàng năm phải dành tối thiểu 5% tổng số tài sản để tài trợ cho các chương trình, dự án phù hợp với mục đích hoạt động của quỹ.
Ngoài ra, Nghị định nêu rõ, tuyệt đối cấm lợi dụng việc thành lập và tổ chức các hoạt động của quỹ làm ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân; gây phương hại đến lợi ích quốc gia, an ninh, quốc phòng.
Đặc biệt, cấm lợi dụng quỹ để tư lợi, gian dối về tài chính hoặc thực hiện các hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố…
Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/01/2020.
Nghị định này làm hết hiệu lực Nghị định 30/2012/NĐ-CP.
Xem chi tiết Nghị định 93/2019/NĐ-CP tại đây.
Nguồn: VITIC