Trong đó, có quy định sửa đổi, bổ sung về mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ôtô, các loại xe tương tự. Cụ thể, mức thu đối với các loại xe này là 2%.
Một số khoản sửa đổi đáng chú ý như mức thu lệ phí trước bạ lần đầu với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống là 10%; trường hợp cần thiết, có thể điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức thu quy định chung.
Với ô tô vừa chở người, vừa chở hàng có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500kg, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu với ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống. Từ lần nộp lệ phí trước bạ thứ 2 trở đi, mức thu áp dụng với các loại xe nêu trên là 2% và được áp dụng thống nhất trên toàn quốc.
Ngoài ra, Nghị định 20/2019/NĐ-CP cũng bổ sung mức thu lệ phí trước bạ đối với trường hợp chuyển nhượng ôtô, xe máy.
Nghị định cũng định lệ phí trước bạ đối với tài sản là đất và nhà. Về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, Chính phủ quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.
Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 10/4/2019.
Xem chi tiết Nghị định 20  nd20-2019-cp_ELAS.pdf
Nguồn: VITIC