Theo Nghị quyết này, sẽ đổi mới công tác ứng cử, bầu cử, bổ nhiệm, bố trí và sử dụng cán bộ. Trong đó, xây dựng quy định để việc nhận trách nhiệm, từ chức, từ nhiệm trở thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ; hoàn thiện các quy định về cách chức, bãi nhiệm, miễn nhiệm để việc có lên, có xuống, có vào, có ra trở thành bình thường trong công tác cán bộ.
Bên cạnh đó, thực hiện lộ trình cải cách tiền lương phù hợp với từng nhóm đối tượng theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ, năng suất lao động, hiệu quả công tác. Xây dựng chính sách nhà ở theo hướng: Nhà nước thống nhất ban hành cơ chế, chính sách; địa phương quy hoạch đất ở, nhà ở; cán bộ, công chức, viên chức mua và thuê mua.
Ngoài ra, tiếp tục mở rộng thí điểm việc thi tuyển để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, phòng; Giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch, miễn nhiệm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình….
Hiện nay, viên chức vẫn thực hiện 02 loại hợp đồng làm việc là không xác định thời hạn và xác định thời hạn.
Quy định về các loại hợp đồng làm việc với viên chức được Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức quy định hoàn toàn phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 26-NQ/TW về công tác cán bộ là sẽ tiến tới xóa bỏ hoàn toàn “chế độ biên chế suốt đời” với viên chức.
Theo đó, bắt đầu từ 01/7/2020 khi Luật này có hiệu lực, hợp đồng xác định thời hạn sẽ áp dụng với viên chức được tuyển dụng từ 01/7/2020 và được kéo dài thời hạn thực hiện từ 36 tháng (quy định hiện hành) lên 60 tháng.
Như vậy, có thể thấy việc thông qua Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã xóa bỏ chế độ "biên chế suốt đời" của viên chức được tuyển dụng mới từ 01/7/2020. Qua đó sẽ thúc đẩy tính sáng tạo, năng động và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức sau này.
Theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, viên chức đã ký kết hợp đồng không xác định thời hạn trước ngày Luật này có hiệu lực sẽ tiếp tục được thực hiện loại hợp đồng không xác định thời hạn.
Đồng thời, nhằm đảm bảo quyền lợi cho viên chức đã ký hợp đồng xác định thời hạn trước ngày 01/7/2020, Luật này nêu rõ:
Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với trường hợp viên chức đã ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn trước ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực.
Như vậy, với viên chức đã ký hợp đồng làm việc trước ngày 01/7/2020 thì vẫn được bảo đảm các quyền lợi và giữ nguyên các chế độ:
- Nếu đã ký hợp đồng không xác định thời hạn thì vẫn tiếp tục thực hiện loại hợp đồng này;
- Nếu đã ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn thì tiếp tục thực hiện hợp đồng. Sau khi hết thời hạn sẽ được ký hợp đồng không xác định thời hạn.
Đồng thời, còn 02 trường hợp nữa vẫn được thực hiện hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là:
- Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức;
- Người được tuyển dụng viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Như vậy, việc sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã khắc phục được hạn chế, lỗi thời của Luật hiện hành và thống nhất các quy định giữa các văn bản quy phạm pháp luật khác trong quá trình thực hiện.
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.
Xem chi tiết Nghị quyết 26-NQ/TW tại đây.
Nguồn: VITIC