Theo đó, để hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra mục tiêu: Tỉ lệ nội địa hoá tăng từ 20 - 25% hiện nay, lên mức 30% vào năm 2025 và 40% vào năm 2030; Tỉ trọng lao động qua đào tạo trong cơ cấu sử dụng lao động từ 56% năm 2017 lên 70% vào năm 2025 và 80% vào năm 2030.
Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu các bộ, ngành: Thứ nhất, hoàn thiện pháp luật về chống chuyển giá theo hướng nâng lên thành luật; hoàn thiện, bổ sung các quy định chặt chẽ trong pháp luật về thuế, ngoại hối, hải quan, đầu tư, khoa học và công nghệ, về xây dựng cơ sở dữ liệu, công bố thông tin... để kiểm soát, quản lý, ngăn chặn chuyển giá ngay từ khi thành lập và trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thứ hai, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, phát huy vai trò của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ, tăng cường đối thoại giữa chủ doanh nghiệp và người lao động. Phấn đấu 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên đều có tổ chức công đoàn...
Để thu hút và quản lý đầu tư nước ngoài có hiệu quả đến năm 2030, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam yêu cầu:
- Đối xử bình đẳng với nhà đầu tư nước ngoài như nhà đầu tư trong nước;
- Xây dựng cụ thể danh mục hạn chế, không thu hút đầu tư nước ngoài phù hợp cam kết quốc tế;
- Khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài gia nhập thị trường ở những ngành, lĩnh vực Việt Nam không có nhu cầu bảo hộ;
- Có chính sách khuyến khích hợp tác, chuyển giao công nghệ dựa trên cơ sở thỏa thuận, tự nguyện; Khuyến khích chuyển giao công nghệ và quản trị cho doanh nghiệp Việt Nam;
- Có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đào tạo, nâng cao kỹ năng, trình độ cho lao động Việt Nam; sử dụng lao động Việt Nam đã làm việc, tu nghiệp ở các nước tiên tiến;
- Xây dựng các khuyến khích, ưu đãi thỏa đáng để tăng liên kết giữa đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước, các lĩnh vực cần ưu tiên thu hút;
- Gắn các ưu đãi đầu tư với đáp ứng các điều kiện, cam kết cụ thể và có các cơ chế kiểm tra, yêu cầu bồi hoàn khi vi phạm các cam kết này…
Xem chi tiết Nghị quyết 50-NQ/TW tại đây.