Tại Điều 3, Nghị quyết nêu rõ, Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội được quyết định một số khoản thu phí phù hợp với đặc điểm của thành phố gồm:

- Phí chưa được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm Luật Phí và lệ phí năm 2015;

- Điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí nêu trong Danh mục phí, lệ phí ban hành Luật Phí và lệ phí trừ các loại phí thuộc nguồn thu của ngân sách Trung ương hưởng 100%.
Việc thực hiện chính sách thu phí trên địa bàn phải theo nguyên tắc sau:
- Bảo đảm có lộ trình phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội, trình độ và yêu cầu phát triển của thành phố, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi đặc biệt cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; ngành, nghề ưu đãi đầu tư;
- Không cản trở lưu thông hàng hóa, dịch vụ, đảm bảo sự thống nhất của thị trường, chính sách điều tiết phải hợp lý, phù hợp với sự phát triển của thành phố Hà Nội;
- Công khai, minh bạch, cải cách hành chính Nhà nước trong đó có cải cách quản lý phí, lệ phí…
Ngân sách Thành phố Hà Nội được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu phí trên để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và chi hoạt động kinh tế, khoa học và công nghệ, giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Thành phố Hà Nội và không dùng để xác định tỷ lệ % đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách Thành phố Hà Nội.
Ngân sách thành phố Hà Nội được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (sau khi đã trừ chi phí liên quan đến việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; kinh phí di dời, xây dựng cơ sở vật chất tại địa điểm mới theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công) do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội (trừ cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh) để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của thành phố Hà Nội.
Ngân sách thành phố Hà Nội được hưởng toàn bộ số thu từ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của thành phố Hà Nội.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15/8/2020 và được thực hiện trong 05 năm.
Xem chi tiết Nghị quyết 115/2020/QH14 tại đây.

Nguồn: VITIC