Nguyên nhân được đưa ra là do phía Nhật Bản tiếp tục phát hiện Sulfadiazine trong các lô hàng tôm đông lạnh Việt Nam. Theo đó, Bộ Y tế Nhật Bản đề nghị phía Việt Nam khẩn trương có biện pháp hữu hiệu để kiểm soát và thông báo kết quả cho phía Nhật Bản. NAFIQAD yêu cầu các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu sang Nhật cập nhật và chủ động kiểm soát chặt chẽ mối nguy Sulfadiazine trong chương trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) của doanh nghiệp (Lưu ý: mức giới hạn tối đa cho phép của thị trường Nhật Bản đối với chỉ tiêu Sulfadiazine trong sản phẩm tôm là 0.01 ppm). Riêng đối với các doanh nghiệp có lô hàng bị cảnh báo, cần khẩn trương điều tra nguyên nhân lô hàng bị cảnh báo, thiết lập và thực hiện các hành động khắc phục phù hợp, lập báo cáo giải trình gửi về NAFIQAD đúng hạn để tổng hợp thông báo cho phía Nhật Bản.

Nguồn: thuysanvietnam.com.vn