Theo đó, các khu kinh tế sau không được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan từ ngày 01/9/2016:

 (i) Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị;

 (ii) Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh;

 (iii) Các khu có tên gọi khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng không đảm bảo quy định về khu phi thuế quan theo Luật thuế xuất - nhập khẩu 2016.

Ngoài ra, Công văn 15120/BTC-CST  còn đề cập đến các nội dung quan trọng sau:

 (i) Chính sách thuế, phí, lệ phí, thu khác và chính sách bán hàng miễn thuế cho khách tham quan du lịch đối với khu thuộc khu kinh tế cửa khẩu không đảm bảo quy định về khu phi thuế quan.

 (ii) Một số nội dung về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại Quyết định 72/2013/QĐ-TTg không còn phù hợp với quy định của Luật thuế xuất - nhập khẩu 2016.

 (iii) Bảo đảm ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật thuế xuất - nhập khẩu 2016.

Nguồn: thuvienphapluat.vn