Cụ thể, một số văn bản liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu sau đây đều có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017:

- Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, trừ quy định tại Khoản 4 Điều 3 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2016.

- Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015.

- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/06/2015.

- Nghị quyết số: 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên theo khung thuế suất thuế tài nguyên được quy định tại Điều 7 của Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 71/2014/QH13.

- Thông tư số 12/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên.

- Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.

- Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyển công nghệ đã qua sử dụng.

Kể từ ngày Thông tư 23/2015/TT-BKHCN  có hiệu lực, các văn bản sau đây hết hiệu lực: Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng; Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 06/9/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tạm ngừng nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

- Thông báo hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện và các Hiệp định liên quan giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á – Trung Hoa.

Nguồn: custom.gov.vn