Phân tích cụ thể về phân loại mặt hàng này, theo Tổng cục Hải quan, tại Danh mục HH XNK VN ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC thì nhóm 87.02 áp dụng cho các hàng hóa có mô tả "Ô tô chở 10 người trở lên, kể cả lái xe".

Căn cứ nội dung nhóm 87.02, đối chiếu thông tin do DN cung cấp tại công văn nêu trên, mặt hàng là xe ô tô chở 10 người trở lên, kể cả lái xe, thuộc phân nhóm 8702.10 nếu là loại động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel) hoặc thuộc phân nhóm 8702.90 nếu là loại khác.

Việc tính thuế NK mặt hàng này dựa trên quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 182/2015/TT-BTC. Cụ thể, thuế NK ưu đãi đối với mặt hàng ô tô đã qua sử dụng NK được quy định như sau: Xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) thuộc nhóm 87.02 và 87.03 áp dụng mức thuế NK theo quy định tại Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29-6-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế NK xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi chở xuống đã qua sử dụng, Quyết định số 24/2013/QĐ-TTg ngày 3-5-2013 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điểu 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29-6-2011 và các văn bản hướng dẫn, điều chỉnh mức thuế NK của Bộ Tài chính.

Tính thuế Tiêu thụ đặc biệt, Tổng cục Hải quan cho biết, điểm d Điều 2 Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 quy định: xe ô tô dưới 24 chỗ NK vào Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB. Và tại Điều 5 của Luật đã quy định cụ thể cách tính thuế TTĐB (Số thuế TTĐB phải nộp = Giá tính thuế TTĐB x Thuế suất thuế TTĐB).

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật thuế TTĐB số 106/2016/QH13 ngày 6-4-2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB có hiệu lực từ ngày 1-7-2016 thì: Mức thuế suất thuế TTĐB đối với xe ô tô chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ là 15%.

Theo đó, Cổng ty TNHH Chang Ju Holdings cần xác định bản chất hàng hóa thực tế dự định NK và liên hệ với cơ quan Hải quan nơi dự định làm thủ tục NK để được hướng dẫn cụ thể.

Nguồn: baohaiquan.vn