Theo đó, người nộp phí là các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan có thẩm quyền ở trung ương thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Người nộp phí thực hiện nộp phí thẩm định trong thời gian từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, thẩm định lại đến trước khi tổ chức họp hội đồng thẩm định.
Phí nộp trực tiếp cho tổ chức thu phí hoặc nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước.
Mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được chia làm 13 mức căn cứ theo tổng vốn đầu tư của dự án từ 10 tỷ đồng đến trên 7.000 tỷ đồng với số thu thấp nhất là 8 triệu đồng và cao nhất gần 100 triệu đồng.
Mức thu phí cũng có sự khác nhau giữa các loại dự án, phân định từ thấp đến cao lần lượt theo 6 mức: Dự án công trình dân dụng; Dự án hạ tầng kỹ thuật (trừ dự án giao thông); Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi; Dự án giao thông; Dự án công nghiệp; Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường và các Dự án khác không thuộc 5 nhóm trên.
Mức thu phí thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường bằng 50% mức thu phí thẩm định lần đầu tương ứng trong biểu nêu trên. Đối với các dự án thuộc từ 2 nhóm trở lên thì áp dụng mức phí của nhóm có mức thu cao nhất.
Chậm nhất là ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.
Tổ chức thu phí nộp 100% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động thẩm định, thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước thuộc diện khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí, thì được trích để lại 90% tổng số tiền phí thẩm định thực thu được để chi cho hoạt động thẩm định, thu phí và nộp 10% vào ngân sách nhà nước.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/8/2018.
Nguồn: Baohaiquan.vn