Trả lời Công ty TNHH Rohm and Hass Việt Nam đề nghị xem xét lại việc phân loại mặt hàng thuốc diệt nấm dùng cho sản xuất sơn NK, Tổng cục Hải quan cho biết, mặt hàng được phân loại vào mã số 3808.92.90 như thông báo kết quả phân loại mà Tổng cục Hải quan đã ban hành.

Ảnh minh họa.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, để phân loại hàng hóa NK cần căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm và Thông tư số 103/2015/TT- BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Trên cơ sở kết quả phân tích mặt hàng là "Thuốc diệt nấm dùng cho sản xuất sơn, thành phần chứa 2-methyl-2H-Isothiazol-3-one trong nước, hàm lượng rắn 9%" thì mặt hàng của Công ty NK được phân loại vào mã số 3808.92.90 (thuế suất thuế NK 3%) như Thông báo kết quả phân loại số 7409/TB-TCHQ ngày 2/8/2016 của Tổng cục Hải quan.

Nguồn: baohaiquan.vn