Quyết định gồm có 3 điều, trong đó công bố 3 TTHC mới; sửa đổi và bổ sung 05 TTHC và bãi bỏ 01 TTHC.
Cụ thể, 03 TTHC mới bao gồm: (i)Thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa XK, NK để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội; hàng hóa nhập khẩu để khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác; (ii) Thủ tục cấp sổ định mức miễn thuế đối với hàng hóa của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ; (iii) Thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa XK, NK.
05 TTHC được sửa đổi bổ sung gồm: (i) Thủ tục thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến NK; (ii) Thủ tục giảm thuế XK, thuế NK thuộc thẩm quyền của Chi cục HQ; (iii) Thủ tục giảm thuế XK, thuế NK thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính; (iv) Thủ tục hoàn thuế/ không thu thuế đối với hàng hóa XK,NK; (v) Thủ tục miễn thuế đối với tài sản di chuyển vượt định mức miễn thuế, quà biếu, quà tặng vượt định mức miễn thuế của cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động.
Bên cạnh đó, Quyết định còn bãi bỏ 01 TTHC là thủ tục cấp lại Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và Phiếu theo dõi trừ lùi.
Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký
Xem chi tiết QĐ 911 qd911-2019-btc_JKMQ.pdf
Nguồn: VITIC

Nguồn: Vinanet