Quyết định này gồm có 3 điều và bảng phụ lục kế hoạch triển khai nhiệm vụ của đề án. Mục tiêu của Đề án để nâng cao hiệu quả của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là tham gia các Hiệp định thương mại tự do mới, bảo đảm thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các cam kết trong khuôn khổ Tổ chức thương mại thế giới (WTO), các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết.
Ngăn chặn các hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, đặc biệt là gian lận xuất xứ hàng hóa theo hướng toàn diện đồng bộ và kịp thời giúp khai thác hiệu quả các cam kết quốc tế phát triển bền vững xuất nhập khẩu. Bảo vệ quyền và lợi ích của Việt Nam trong thương mại quốc tế và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính của Việt Nam.
Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Đề án gồm:
- Tăng cường quản lý, giám sát các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, đầu tư nước ngoài
- Nâng cao nhận thức, hiệu quả thực thi các quy định pháp luật về phòng vệ thương mại, xuất xứ, hải quan, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại;
- Rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ;
- Ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ hàng hóa.
Xem chi tiết QĐ 824/QĐ-TTg qd824-2019ttg_AQVD.pdf
Nguồn: VITIC