Dự thảo Thông tư này điều chỉnh các hoạt động: Thanh toán trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ qua biên giới Việt Nam – Trung Quốc của thương nhân; thanh toán trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ của cư dân biên giới hai nước Việt Nam - Trung Quốc; thanh toán trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu thuộc các tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc; các hoạt động ngoại hối khác liên quan đến hoạt động thanh toán trong thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam (VND) và Nhân dân tệ (CNY) tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc thực hiện theo quy định của pháp luật về mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt khi xuất, nhập cảnh.

Đồng tiền thanh toán trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc của thương nhân là ngoại tệ tự do chuyển đổi, VND hoặc CNY.

Thanh toán trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ qua biên giới Việt Nam – Trung Quốc của thương nhân được thực hiện theo các hình thức sau: 1. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng bao gồm thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi qua ngân hàng được phép theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối; thanh toán bằng CNY qua ngân hàng biên giới được phép theo quy định; thanh toán bằng VND qua ngân hàng biên giới được phép theo quy định; 2. Thanh toán bằng VND hoặc CNY tiền mặt theo quy định; 3. Thanh toán phần chênh lệch trong giao dịch bù trừ hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu theo các hình thức quy định.

Dự thảo cũng nêu rõ, thương nhân Việt Nam được thu VND hoặc CNY tiền mặt từ hoạt động xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

Thương nhân Việt Nam có hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc được mở và sử dụng tài khoản CNY tại ngân hàng biên giới được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi sau: Thu CNY chuyển khoản từ hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc; thu CNY tiền mặt từ hoạt động xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới Việt Nam - Trung Quốc theo quy định; chi CNY chuyển khoản để thanh toán tiền mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc…

Thương nhân Trung Quốc có hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc được mở và sử dụng tài khoản VND tại ngân hàng biên giới được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi…

Nguồn: Chinhphu.vn