Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/02/2018.

Thông tư 01 năm 2018 bãi bỏ Thông tư số 34/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

Chi tiết Thông tư, xem  tại đây..

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công thương