Theo đó, để nâng cao năng lực tự chủ và hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu phấn đấu đến năm 2030:

Về mức độ tự chủ: Tối thiểu 50% cơ sở thuộc các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và chi thường xuyên; 50% còn lại tự chủ chi thường xuyên tối thiểu 60% trở lên.
Đối với trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 30% tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ một phần chi thường xuyên. Riêng các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện thì chỉ yêu cầu đến con số 15%.
Về đội ngũ đào tạo: Đảm bảo 100% cơ sở có đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hợp lý, đáp ứng yêu cầu cải cách chế độ công vụ, công chức.
Về thời lượng đào tạo: Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng của cơ sở đào tạo thuộc Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội đảm nhiệm từ 70% trở lên thời lượng các chương trình bồi dưỡng do cơ sở thực hiện; của trường chính trị đảm nhiệm từ 50% trở lên thời lượng các chương trình bồi dưỡng do trường thực hiện.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 07/6/2019.
Xem chi tiết Quyết định 705/QĐ-TTg tại đây.