Trong Quyết định này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 07 sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.
1. Sách Tự nhiên và Xã hội 1, tác giả Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên), Phạm Phương Anh, Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
2. Sách Giáo dục Thể chất 1, tác giả Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), Lê Anh Thơ (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
3. Sách Giáo dục Thể chất 1, tác giả Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Trần Thanh Dũng, Lê Hải, Nguyễn Đình Phát, Nguyễn Hoàng Minh Thuận, Trần Minh Tuấn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
4. Sách Giáo dục Thể chất 1, tác giả Hồ Đắc Sơn (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Duy Tuyến của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
5. Hoạt động trải nghiệm 1, tác giả Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên), Bùi Thị Hương Liên, Lê Thị Thắm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
6. Hoạt động trải nghiệm 1, tác giả Vũ Quang Tuyên (Tổng chủ biên), Nguyễn Hữu Tâm (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà Liên, Lê Phương Trí của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
7. Tiếng Anh 1 (Phonics - Smart), tác giả Nguyễn Thu Hiền (Chủ biên), Quản Lê Duy của nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
Xem chi tiết Quyết định 512/QĐ-BGDĐT tại đây.

Nguồn: VITIC