Theo đó, Thẩm tra viên, Thư ký viên muốn đăng ký dự thi nâng ngạch phải giữ ngạch Thẩm tra viên, Thư ký viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên và thời gian giữ ngạch, Thẩm tra viên, Thư ký viên ít nhất là 12 tháng. Mặt khác, Thẩm tra viên, Thư ký viên còn phải được đánh giá, phân loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong thời gian 03 năm liên tục và đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, không trong thời gian kỷ luật hoặc xem xét kỷ luật.
Hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch bao gồm: Tờ trình cử công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch; Danh sách tham dự kỳ thi nâng ngạch; Hồ sơ cá nhân của người được cử tham dự kỳ thi nâng ngạch (Sơ yếu lý lịch của công chức; Bản nhận xét, đánh giá công chức của người đứng đầu cơ quan; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan; các tài liệu khác).
Quyết định này dẫn chiếu đến Thông tư 228/2016/TT-BTC Theo đó, dự kiến kỳ thi nâng ngạch Thẩm tra viên chính và Thư ký viên chính do Tòa án nhân dân tối cao tổ chức sẽ diễn ra trong tháng 8/2019.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
Xem chi tiết Quyết định 773/QĐ-TCCB tại đây.