Cụ thể, từ thời điểm Nghị định này có hiệu lực, tức ngày 25/6/2019, việc thi tuyển công chức cấp xã được thực hiện theo 02 vòng như sau:

- Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy tính (địa phương nào chưa có điều kiện thì thi trên giấy);
Nội dung thi gồm:
+ Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước… Thời gian thi 60 phút
+ Tin học: 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỷ năng ứng dụng tin học văn phòng và nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thi 30 phút.
Lưu ý: Nếu thi trên máy tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi Tin học.
- Vòng 2: Thi nghiệp vụ chuyên ngành
Thi kiến thức, năng lực, kỷ năng thực thi công vụ của người dự tuyển dưới hình thức phỏng vấn hoặc thi viết.
+ Nếu thi phỏng vấn: Thi 30 phút
+ Nếu thi viết: Thi 180 phút.
Trước đây, thi tuyển vào công chức cấp xã cũng trải qua 03 môn thi: Kiến thức chung, Nghiệp vụ chuyên ngành và Tin học văn phòng nhưng không chia thành 02 vòng thi.
Trong đó, thi kiến thức chung theo hình thức thi viết, không phải thi trắc nghiệm; thi nghiệp vụ chuyên ngành theo hình thức thi viết hoặc trắc nghiệm, không thi theo hình thức phỏng vấn.
4 điểm mới khác của Nghị định này như sau:
- Có bằng giỏi được tuyển thẳng vào công chức cấp xã
- Thay đổi cách xếp lương, phụ cấp cho một số cán bộ, công chức cấp xã
- Giảm số lượng cán bộ, công chức cấp xã
- Mức phụ cấp đối với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố
Xem chi tiết Nghị định 34/2019/NĐ-CP tại đây.