Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 nêu rõ:
Lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh.
Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con.
Và như vậy, theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP, mức lương cơ sở trước ngày 01/7/2020 là 1,49 triệu đồng/tháng; từ ngày 01/7/2020, mức lương này tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng thì mức trợ cấp một lần khi sinh cũng sẽ tăng. Cụ thể:
Mức trợ cấp một lần khi sinh cho mỗi con trước ngày 01/7/2020 bằng 2 x 1,49 triệu đồng = 2,98 triệu đồng.
Mức trợ cấp một lần khi sinh cho mỗi con từ ngày 01/7/2020 bằng 2 x 1,6 triệu đồng = 3,2 triệu đồng.
Nếu so sánh thì những trường hợp sinh con từ ngày 01/7/2020 trở đi sẽ được nhận tiền trợ cấp cho mỗi con cao hơn 220.000 đồng so với thời điểm trước đó.
Lưu ý: Mức trợ cấp nêu trên còn được áp dụng cho lao động nam có vợ sinh con mà vợ không tham gia BHXH bắt buộc hoặc chỉ tham gia BHXH tự nguyện.
Tiền dưỡng sức sau sinh tăng 33.000 đồng/ngày
Theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội:
Trong khoảng 30 ngày đầu trở lại làm việc sau thời gian nghỉ sinh con mà sức khoẻ chưa phục hồi thì lao động nữ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 - 10 ngày:
- Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ 2 con trở lên;
- Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;
- Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.
Đặc biệt, trong những ngày này, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp với mức 30% mức lương cơ sở mỗi ngày.
Tương tự tiền trợ cấp một lần, nếu lao động nữ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe:
Trước 01/7/2020 thì mức trợ cấp bằng 30% x 1,49 triệu đồng = 447.000 đồng/ngày.
Từ 01/7/2020 thì mức trợ cấp bằng 30% x 1,6 triệu đồng = 480.000 đồng/ngày.
Như vậy, theo mức tăng của lương cơ sở, mức trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho lao động nữ sau sinh từ 01/7/2020 tăng thêm 33.000 đồng/ngày.
Nguồn: VITIC