Theo đó, nội dung nâng cấp ứng dụng HTKK 3.3.8, iHTKK 3.2.0 như sau:

- Cập nhật danh mục biểu thuế tài nguyên theo Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, danh mục biểu thuế tiêu thụ đặc biệt theo Luật 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc Hội.

- Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai thuế TTĐB (mẫu 01/TTĐB), trong đó:

+ Hết hiệu lực tờ khai thuế TTĐB (mẫu 01/TTĐB) tại Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

+ Hỗ trợ kê khai tờ khai thuế TTĐB (mẫu 01/TTĐB) tại Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 đối với tất cả các kỳ tính thuế.

Bắt đầu từ ngày 13/8/2016, khi kê khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, người nộp thuế sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.3.8, iHTKK 3.2.0 thay cho các phiên bản trước đây.

Nguồn: thuvienphapluat.vn