Thông tư 21 năm 2017 có hiệu lực vào ngày 01/05/2018.

Ngày 26/4/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BCT sửa đổi ngày hiệu lực của Thông tư số 21/2017/TT-BCT thành ngày 01/01/2019.

Thông tư 07 có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2018.

Chi tiết Thông tư 07, xem tại đây.

Nguồn: Moit.gov.vn