Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

Theo Công văn này, khách hàng là cá nhân được thưởng một chuyến du lịch (không phải bằng tiền) theo chương trình khuyến mại thì được xác định là thu nhập từ quà tặng không thuộc diện phải đăng ký quyền sở hữu, do đó, không phải chịu thuế TNCN.
Chỉ những thu nhập từ quà tặng dưới đây mới phải chịu thuế TNCN:
- Quà tặng là chứng khoán: cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác; cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần.
- Quà tặng là phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh.
- Quà tặng là bất động sản: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà; kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức;
- Quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao.
Xem chi tiết Công văn 2875/TCT-DNNCN tại đây.