Theo đó:
Bổ sung 04 loại chứng thư số dùng để ký số trong giao dịch tài chính giữa cá nhân, tổ chức với cơ quan tài chính bên cạnh chứng thư số được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, gồm:
- Chứng thư số được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;
- Chứng thư số nước ngoài được công nhận;
- Chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam;
- Chứng thư số nước ngoài được chấp nhận trong giao dịch quốc tế.
Ngoài ra, Nghị định cũng quy định cơ quan tài chính khi tham gia giao dịch điện tử có ràng buộc bởi điều ước quốc tế về chữ ký số mà Việt Nam là thành viên thì phải thực hiện theo điều ước quốc tế đó.
Nghị định 156/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/01/2017.
Nguồn: thuvienphapluat.vn