Theo đó, từ ngày ra thông báo này đến hết năm nay, mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế sẽ thay đổi cụ thể như sau:

- Nộp phí bằng 70% mức thu phí quy định tại Điều 1 Thông tư 11/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 278/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.

- Nộp phí bằng 70% mức thu phí quy định tại các Mục 2, 3, 5, 6, 7, 8 và 9 phần IV Biểu mức thu phí trong lĩnh vực y tế ban hành kèm theo Thông tư 278/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.
Trong phụ lục kèm theo, phí thẩm định cấp phép cơ sở đủ điều kiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính là 7.350 nghìn đồng/lần.
Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động do bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật khám bệnh, chữa bệnh; cấp lại giấy phép hoạt động khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là 1.050 nghìn đồng/lần.
Phí thẩm định cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người bị thu hồi theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh là 252 nghìn đồng/lần.
Phí thẩm định nội dung kịch bản phim, chương trình trên băng, đĩa, phần mềm, trên các vật liệu khác và tài liệu trong quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh là 700 nghìn đồng/lần.
Phí thẩm định cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp bị mất, hư hỏng và thu hồi theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh là 105 nghìn đồng/lần.
Xem chi tiết Thông báo 848/TB-KCB tại đây.

Nguồn: VITIC