Với các khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán và khoản nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng có khả năng không thu hồi đúng hạn được thì doanh nghiệp phải lập dự phòng.
Theo đó, mức trích lập dự phòng đối với các khoản nợ quá hạn là:
- 30% giá trị với khoản nợ quá hạn từ 06 tháng – dưới 01 năm;
- 50% giá trị với khoản nợ quá hạn từ 01 năm – dưới 02 năm;
- 70% giá trị với khoản nợ quá hạn từ 02 năm – dưới 03 năm;
- 100% giá trị với khoản nợ quá hạn từ 03 năm trở lên.
Các khoản dự phòng quy định tại Thông tư này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ báo cáo năm để bù đắp tổn thất có thể xảy ra trong kỳ báo cáo năm sau; đảm bảo cho doanh nghiệp phản ánh giá trị hàng tồn kho, các khoản đầu tư không cao hơn giá trên thị trường và giá trị của các khoản nợ phải thu không cao hơn giá trị có thể thu hồi được tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm.
Trong đó, chỉ khi có các điều kiện sau thì doanh nghiệp mới lập dự phòng cho các khoản thu khó đòi:
- Chứng từ gốc chứng minh số tiền đối tượng nợ chưa trả: Hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, cam kết nợ (chứng từ gốc); Bản thanh lý hợp đồng (nếu có); Đối chiếu công nợ; Bảng kê công nợ; Các chứng từ khác…
- Căn cứ xác định là khoản nợ phải thu khó đòi: Quá thời hạn thanh toán 06 tháng trở lên, đã gửi đối chiếu xác nhận nợ hoặc đôn đốc thanh toán nhưng chưa thu hồi được nợ…
Lúc này, doanh nghiệp phải lập hồ sơ gồm biên bản của Hội đồng xử lý nợ của doanh nghiệp và bảng kê chi tiết các khoản nợ phải thu đã xóa để làm căn cứ hạch toán, các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc trích lập dự phòng đến các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi…
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/10/2019.
Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 228/2009/TT-BTC, Thông tư 34/2011/TT-BTC, Thông tư 89/2013/TT-BTC.
Xem chi tiết Thông tư 48/2019/TT-BTC tại đây.