Cụ thể, với trường hợp là các tập đoàn chia cổ tức cho cổ đông là DN bằng cổ phiếu ưu đãi hoàn lại với tổng mệnh giá tương đương giá trị cổ tức nhận được thì phần thu nhập này DN được miễn thuế thu nhập DN.

Khi chuyển nhượng cổ phiếu ưu đãi hoàn lại cho tập đoàn thì DN phải tính, kê khai, nộp thuế thu nhập DN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán theo quy định.

Trong đó, giá mua để làm căn cứ tính thu nhập chịu thuế thu nhập DN khi chuyển nhượng số cổ phiếu này là giá trị cổ tức tương ứng DN được nhận.

Nguồn: baohaiquan.vn