Việc tổng điều tra được thực hiện theo 02 giai đoạn:
- Giai đoạn 1(từ 01/3 - 30/5/2021): Thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; tổ chức phi Chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam.
- Giai đoạn 2: (từ 01/7 - 30/7/2021): Thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.
Nội dung điều tra gồm: Thông tin nhận dạng đơn vị điều tra; thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; thông tin về kết quả, chi phí sản xuất, kinh doanh; thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; thông tin về tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin chuyên đề về đơn vị điều tra.
Trong đó:
- Thông tin nhận dạng đơn vị điều tra: Thông tin định danh của cơ sở; ngành hoạt động; các loại hình doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, đoàn thể, hiệp hội; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng…
- Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động: Thông tin về người đứng đầu; lao động của cơ sở; thu nhập của người lao động.
- Thông tin về kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh: Tài sản, nguồn vốn; kết quả hoạt động; thuế và các khoản nộp ngân sách; vốn đầu tư; nghiên cứu khoa học…
- Thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin: Phần mềm quản lý, tự động hóa; hình thức thương mại điện tử; năng lực tiếp cận cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.
- Thông tin về tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin chuyên đề về đơn vị điều tra.
Xem chi tiết Quyết định 307/QĐ-TTg tại đây.

Nguồn: VITIC