Tổng cục Hải quan vừa gửi công văn số 7522/TCHQ-TXNK hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện công tác về phân loại mặt hàng thịt nghêu lụa.

Trong đó, nội dung hướng dẫn  thực hiện dựa trên căn cứ pháp lý sau: Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 03.07, nhóm 16.05 của Tổ chức Hải quan thế giới.

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC: Các mặt hàng được phân loại vào nhóm 03.07 gồm: “Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm đã hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa nấu chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và viên của động vật thân mềm, thích hợp dùng làm thức ăn cho người”.

Các mặt hàng được phân loại vào nhóm 16.05 gồm: “Động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương số khác, đã được chế biến hoặc bảo quản”.

Theo chú giải chi tiết HS 2012 của nhóm 03.07 thì nhóm này gồm các loài động vật thân mềm thuộc hai hình thức chế biến/bảo quản sau:

Một là: động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối.

Hai là: động vật thân mềm đã hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa nấu chín trước hoặc trong quá trình hun khói.

Những loài động vật thân mềm là: hàu, điệp, vẹm, mực nang, mực ống, bạch tuộc, ốc, nghêu (ngao), sò và bào ngư…

Nhóm này không bao gồm động vật thân mềm đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách không nêu trong nhóm (ví dụ, động vật thân mềm được luộc trong nước hoặc bảo quản trong dấm) (thuộc nhóm 16.05).

Căn cứ Chú giải chi tiết HS 2012 và mô tả hàng hóa tại nhóm 03.07 và nhóm 16.05. Trường hợp mặt hàng thịt nghêu lụa chưa được luộc chín, dạng đông lạnh, thuộc nhóm 03.07, phân nhóm 0307.79, mã số 0307.79.10.

 Trường hợp mặt hàng thịt nghêu lụa đã được luộc chín, dạng đông lạnh, thuộc nhóm 16.05, phân nhóm 1605.56 “ Động vật thân mềm”, mã số 1605.56.00 “Nghêu (ngao), sò”.

Nguồn: Doanhnghiepvn.vn