Theo Tổng cục Hải quan, thực hiện kế hoạch mở rộng NSW tại cảng biển, cảng thủy nội địa theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, sau khi hoàn thành xây dựng, nâng cấp hệ thống để đáp ứng triển khai mở rộng NSW tại cảng biển phù hợp với quy định tại Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các bộ, ngành tổ chức 3 lớp tập huấn tại Hải Phòng, TP.Hồ Chí Minh, TP.Đà Nẵng cho doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước liên quan thực hiện các thủ tục đối với tàu thuyền tại cảng biển, cảng thủy nội địa qua NSW.

Trên cơ sở thống nhất kế hoạch triển khai giữa các giữa các cơ quan quản lý nhà nước, Tổng cục Hải quan thông báo việc triển khai mở rộng NSW tại cảng biển từ 9 giờ ngày 1/7/2018.

Phạm vi và đia điểm triển khai gồm cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi thuộc các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị (đối với các địa điểm khác Tổng cục Hải quan sẽ có thông báo sau).

Toàn bộ hãng tàu, đại lý hãng tàu, giao nhận sẽ thực hiện khai báo các thủ tục liên quan đến tàu thuyền (danh sách các thủ tục triển khai mở rộng theo phụ lục đính kèm), bao gồm cả bản lược khai hàng hóa điện tử (e-manifest) thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn.

Để thực hiện việc mở rộng NSW, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan: Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị thông báo kế hoạch nêu trên tới các hãng tàu, đại lý hãng tàu về kế hoạch triển khai nêu trên.

Yêu cầu các hãng tàu, đại lý hãng tàu đăng ký/cập nhật tài khoản, chuẩn bị chữ ký số để khai báo thông tin đến Cổng thông tin một cửa quốc gia (doanh nghiệp tải hướng dẫn đăng ký tài khoản, đăng ký chữ ký số và hướng dẫn sử dụng hệ thống trên Cổng thông tin một cửa quốc gia).

Thông báo cho các đơn vị hải quan liên quan do cục phụ trách về kế hoạch triển khai, thực hiện tiếp nhận thông tin khai báo thủ tục cho tàu thuyền qua Cổng thông tin một cửa quốc gia (cán bộ hải quan sử dụng Hệ thống tiếp nhận bản khai hàng hóa điện tử e-manifest).

Đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi để thực hiện NSW. Rà soát, yêu cầu cấp tài khoản và chủ động cấp tài khoản sử dụng hệ thống e-manifest (địa chỉ: http://10.224.128.170:8081) cho công chức hải quan.

Với các cục hải quan địa phương khác, Tổng cục Hải quan yêu cầu phối hợp thông báo tới các hãng tàu, đại lý hãng tàu có hoạt động tại các cảng thuộc Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị về kế hoạch triển khai nêu trên. Thông báo cho các đơn vị Hải quan liên quan do cục phụ trách về kế hoạch triển khai nêu trên để chủ động phối hợp trong công tác nghiệp vụ.

Nguồn: Baohaiquan.vn