3 Thông tư về thuế xuất, nhập khẩu bị bãi bỏ toàn bộ

3 Thông tư về thuế xuất, nhập khẩu bị bãi bỏ toàn bộ (Ảnh minh họa)

Theo đó, từ ngày 01/12/2018 - ngày Thông tư này có hiệu lực, 03 Thông tư về thuế xuất, nhập khẩu sau đây bị bãi bỏ toàn bộ:

- Thông tư số 35/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế xuất khẩu đối với gỗ và than cốc được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu;
- Thông tư số 118/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá nhập khẩu của các dự án điện;
- Thông tư số 10/2015/TT-BTC quy định chi tiết thi hành Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.
Nguồn: LuatVietnam