Mục tiêu nhằm nâng cao năng lực, trình độ, đặc biệt là ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ quản trị, điều hành Quỹ Tín dụng nhân dân; phát huy vai trò, trách nhiệm kiểm soát, kiểm toán nội bộ của Quỹ Tín dụng nhân dân; đảm bảo Quỹ Tín dụng nhân dân hoạt động an toàn, hiệu quả, theo đúng tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc hoạt động và quy định của pháp luật; Tập trung xử lý dứt điểm các Quỹ Tín dụng nhân dân yếu kém nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; Tăng cường, chủ động tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về hoạt động Quỹ Tín dụng nhân dân, tạo điều kiện để người dân và thành viên Quỹ Tín dụng nhân dân nâng cao hiểu biết, tích cực tham gia quản lý và giám sát hoạt động của các Quỹ Tín dụng nhân dân…

Theo đó, nhiệm vụ chủ yếu của Ngân hàng Nhà nước là:
- Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, quy định về an toàn hoạt động, quản lý, điều hành, quản trị rủi ro và các quy định khác đối với hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật;
- Tăng cường, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin báo cáo và quản lý để giám sát đầy đủ, hiệu quả, phát hiệp và ngăn chặn kịp thời các vi phạm trong hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân;
- Tăng cường vai trò và giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và Bảo hiểm Tiền gửi trong việc phối hợp tham gia kiểm tra, giám sát đối với các Quỹ Tín dụng nhân dân;
- Rà soát, phân loại các Quỹ tín dụng nhân dân để có biện pháp xử lý phù hợp với các Quỹ yếu kém…
Nội dung này có đề cập đến Luật Các tổ chức tín dụng của Quốc hội, số 47/2010/QH12.
Xem chi tiết Chỉ thị 06/CT-TTg tại đây.