Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 06/8 về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.