Thông tư số 43/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 12 tháng 5 năm 2017 về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.