Nghị định số 142/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 10 năm 2018 về việc sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.