Nghị quyết số 110/NQ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 8 năm 2018 về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng.