1. Nghị định 79/2019/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất
Chính phủ đã ban hành Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất.
Theo đó, sau khi hoàn thành việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan Tài nguyên và Môi trường (gọi tắt là Văn phòng) để được xóa nợ tiền sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận (Sổ đỏ) gồm các giấy tờ:
- Sổ đỏ (bản gốc);
- Chứng từ nộp tiền sử dụng đất (bản gốc).
Sau khi Văn phòng rà soát, đối chiếu hồ sơ hộ gia đình, cá nhân vừa nộp ở trên thì thực hiện xóa nợ và trả lại Giấy chứng nhận ngay trong ngày làm việc.
2. Chính phủ sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Quản lý thị trường tại Nghị định 78/2019/NĐ-CP
Một số điều thi hành Pháp lệnh Quản lý thị trường đã được Chính phủ sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 78/2019/NĐ-CP.
Theo đó, tại Nghị định số 148 năm 2016, người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra chỉ được quy định với chức danh chung là Thủ trưởng cơ quan Quản lý thị trường ở Trung ương; Thủ trưởng đơn vị thuộc cơ quan Quản lý thị trường ở Trung ương có thẩm quyền xử phạt hành chính…
Đến nay, Nghị định 78 sửa đổi Nghị định 148 nêu trên đã quy định chức danh cụ thể của từng đối tượng trên, gồm:
- Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường;
- Cục trưởng Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường;
- Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường;
- Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cấp huyện trực thuộc Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh…
3. Bộ Tài chính tăng mức nộp phí thi hành án dân sự vào ngân sách Nhà nước tại Thông tư 74/2019/TT-BTC
Đây là nội dung nổi bật nêu tại Thông tư 74/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành sửa đổi, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự.
Theo đó, so với quy định trước đây tại Thông tư 216/2016/TT-BTC, Thông tư này đã sửa đổi việc quản lý, sử dụng tiền phí thi hành án dân sự mà tổ chức thu phí được khoán chi phí về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính như sau:
- Tiền phí được trích lại để thanh toán tiền lương, công, phụ cấp, văn phòng phẩm: Giảm từ 65% xuống 55%;
- Tiền thu được nộp vào ngân sách Nhà nước: Tăng từ 15% lên 25%.
Đồng thời, số tiền chi hằng năm cho các tổ chức thu phí không thu đủ tiền để chi từ tài khoản của Tổng cục Thi hành án dân sự giảm từ 35% xuống 15%...
4. Thông tư 28/2019/TT-BYT về việc hướng dẫn thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế biên giới.
Bộ Y tế đã bỏ chế độ báo cáo 09 tháng về hoạt động kiểm dịch y tế
Theo đó, Thông tư này thay thế cho Thông tư 15/2014/TT-BYT. Trước đây, chế độ báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế định kỳ gồm báo cáo tuần, báo cáo tháng, báo cáo 06 tháng, báo cáo 09 tháng và báo cáo năm.
Tuy nhiên, đến Thông tư 28 năm 2019 này, chế độ báo cáo 09 tháng đã bị bỏ. Thay vào đó, chỉ duy trì 04 chế độ báo cáo định kỳ là: Báo cáo tuần, báo cáo tháng, báo cáo 06 tháng và báo cáo năm.
Đồng thời, khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A tại cửa khẩu thì phải báo cáo ngay mà không phải trong vòng 24 giờ như quy định cũ.
Nguồn: VITIC