Thông tư này quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập gồm: Mức giá cước tối đa dịch vụ thư cơ bản (gồm cả bưu thiếp) trong nước và từ Việt Nam đi các nước. Mức gia này được điều chỉnh khi các yếu tố hình thành giá thay đổi và phù hợp với chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Mức giá cước tối đa dịch vụ thư cơ bản trong nước được quy định như sau: 1. Đến 20g mức giá cước tối đa là 4.000 đồng; 2. Trên 20g – 100g là 6.000 đồng; 3. Trên 100g - 250g là 8.000 đồng; 4. Mỗi 250g tiếp theo đến 2.000g là 2.000 đồng.

Mức giá cước tối đa dịch vụ thư cơ bản từ Việt Nam đi các nước được quy định như sau: 1. Đến 20g mức giá cước tối đa vùng 1 là 15.000 đồng, vùng 2 là 19.000 đồng, vùng 3 là 21.000 đồng, vùng 4 là 23.000 đồng; 2. Trên 20g - 100g có mức giá cước tương ứng các vùng là 37.000 đồng, 46.000 đồng, 59.000 đồng, 63.000 đồng; 3. Trên 100g -250g có mức giá cước tương ứng các vùng là 90.000 đồng, 109.000 đồng, 140.000 đồng và 155.000 đồng; 4. Mỗi 250g tiếp theo đến 2.000g có mức giá cước tương ứng các vùng là 84.000 đồng, 115.000 đồng, 136.000 đồng và 136.000 đồng.

Vụ Bưu chính (Bộ Thông tin và Truyền thông) có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập và hướng dẫn thực hiện Thông tư này. Còn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phải có trách nhiệm niêm yết, công khai giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập theo quy định của pháp luật về giá và bưu chính. Đồng thời xây dựng phương án giá cước trình Bộ Thông tin và Truyền thông để điều chỉnh mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập khi các yếu tố hình thành giá thay đổi và phù hợp chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/12/2018.

Xem chi tiết Thông tư số 12/2018/TT-BTTTT tại đây.